Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v kamenném obchodě společnosti CULT design s.r.o.

Prodávající CULT design s.r.o.,Štíhlická 2, 100 00 Praha 10. IČ:60467258,Spisová značka : C26914 vedená u rejstříkového soudu v Praze , vlastnící ochrannou známku CULT design, s provozovnou: CULT design Rumunská 1, 120 00 Praha 2 (dále jen prodejna) vyhlašuje tyto

Obchodní podmínky platné od 1.ledna 2014 (dále jen Obchodní podmínky)

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Kupující - fyzická nebo právnická osoba (dále jen kupující) učiněním objednávky stvrzuje, že akceptuje tyto obchodní podmínky. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ

Objednávka zboží a služeb může být provedena při osobní návštěvě prodejny, telefonicky, nebo prostřednictvím e-mailu. Při objednávce zboží je třeba uhradit zálohu ve výši 50% z celkové ceny zboží a to v hotovosti, nebo převodem na bankovní účet. Zboží, které je vždy vyráběné na zakázku pro konkrétního klienta objednáváme u dodavatele až po uhrazení této zálohy.
Rozměry, hmotnost, vzhled a ostatní údaje uvedené na internetových stránkách CULT design, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou údaji vycházejícími z údajů výrobců. Zboží prodávané na prodejně je v souladu se specifikacemi či ,vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží a vyhovuje zákonným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky.

POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY, KUPNÍ SMLOUVA, ZÁLOHA

Objednávka učiněná kupujícím je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká, když prodávající zašle kupujícímu potvrzení objednávky, nebo objednávku společně sepíší na prodejně. Rozsah dodávky, cenu zboží a služeb, termín dodání, výši zálohy, platební a dodací podmínky potvrdí prodávající kupujícímu potvrzením objednávky osobně, nebo e-mailem. Kupní smlouva se považuje za uzavřenou též připsáním částky odpovídající sjednané kupní ceně či její části - zálohy na účet Prodávajícího. Po úhradě zálohy zašle kupujícímu příslušný daňový doklad e-mailem, poštou, nebo mu jej osobně předá.
Zrušit objednávku lze pouze výjimečně, a to po předchozí domluvě a se souhlasem Prodávajícího.

 

DODÁNÍ ZBOŽÍ KUPUJÍCÍMU, PLATBA ZA ZBOŽÍ

Jakmile je objednané zboží připravené, je zákazník informován a vyzván k doplacení zboží před jeho dodáním a to buď v hotovosti na prodejně či bankovním převodem. Dodání objednaného zboží bude provedeno dohodnutým způsobem dodání a na místo stanovené v objednávce kupujícího. Po dohodě je možný i osobní odběr v našem skladu.
Pokud si Kupující neodebere objednané zboží bez toho, že by došlo k odsouhlasení zrušení objednávky, nese ke své tíži vzniklé náklady s výrobou a doručením tohoto zboží. Tím není dotčeno právo Kupujícího zboží nepřevzít z důvodu rozporu s kupní smlouvou.

 

REKLAMACE A ZÁRUKA

Reklamace vyřídí Prodávající v souladu s platným právním řádem.
Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Záruční doba počíná běžet dnem převzetím zboží.

Záruka se nevztahuje na:
a) vady vzniklé běžným používáním,
b) nesprávným použitím výrobku a chybnou údržbou,
c) nesprávným skladováním.

Postup při reklamaci
O reklamaci informuje kupující prodávajícího telefonicky, e-mailem, písemně či osobně. Prodávající vyřídí reklamaci v zákonné lhůtě, pokud se společně nedohodnou jinak.
Postup při reklamaci: Kupující spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zakoupeného zboží v době 2 let od převzetí zboží.
Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

ADRESA PRO OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A ZASÍLÁNÍ KORESPONDENCE :
CULT design s.r.o., Rumunská 1, 120 00 Praha 1
telefon: +420 603 480 240
otevřeno po-pá 10.00-19.00, so 10.00-14.00
e-mail:cult@cultdesign.cz
kontaktní osoba: Ladislav Theisz

image(4).jpg